Ny release av Analysportalen Publicerad: 05 maj 2017

En ny release av Analysportalen den 5 maj innehåller framför allt förbättringar av användbarheten. Till exempel har vissa knappar bytt namn för att återspegla vad de verkligen gör, de olika sidorna har blivit mera lika varandra, och några menypunkter har flyttat ihop med liknande menypunkter på ett annat ställe. Timeout-tiden vid nedladdning av artobservationer har ökat från 5 till 20 minuter

 Visa mer

Det har nu gått några månader sedan vi sist publicerade en ny version av Analysportalen. Som vanligt har vi i samarbete med våra användare åtgärdat fel och lagt till efterlängtat funktionalitet. Vi har också lyssnat på våra användare som har påpekat att det ibland var lite svårt att förstå ”hur” man skulle göra på de olika sidorna i Analysportalen. Därför är den stora förändringen i denna version ett försök att göra hela Analysportalen lite enklare och mera logisk att använda. Till exempel har vissa knappar bytt namn för att återspegla vad de verkligen gör, de olika sidorna har blivit mera lika varandra, och några menypunkter har flyttat ihop med liknande menypunkter på ett annat ställe. Hela listan av förändringarna återfinns i versionshistoriken. Vi kommer även att uppdatera manualerna och övningarna, så att de återspeglar den nya versionen.

En annan stor utmaning för Analysportalen är att antalet användare, dataförfrågningar, nerladdningar och inte minst mängden data i de anslutna databaserna ökar nästan explosionsartat, vilket ju i för sig är glädjande. Tyvärr medför detta ibland prestandaproblem vid sökning av data. Vi är mycket medvetna om problematiken, och har som en första åtgärd förlängd den s.k. time-out-tiden, dvs. tiden en sökning kan tar innan servern säger ifrån. Under 2017 kommer vi att göra en översyn över hela systemet för att anpassa det till datamängden och användarnas behov.

Vi tar gärna emot fortsatt "feed-back" från våra användare om vi har lyckats, eller vad som fortfarande borde åtgärdas.

För hela SLW-teamet,

Holger Dettki, Docent, Svenska LifeWatch (SLW), Systemansvarig Visa mindre


EU-kommissionen ger klartecken för LifeWatch ERIC Publicerad: 21 mars 2017    Visa mer

EU-kommissionen har godkänt en ansökan från åtta olika länder att bilda ett LifeWatch European Research Infrastructure Consortium (ERIC). LifeWatch ERIC får därigenom legal status som ett konsortium för att utveckla en gemensam europeiskt forskningsinfrastruktur.

LW Europe new logo.jpg

- Det här är ett stort steg framåt för det europeiska LifeWatch-projektet, säger Ulf Gärdenfors vid ArtDatabanken, som är föreståndare för Svenska LifeWatch.

LifeWatch är en stor europeisk infrastruktursatsning som syftar till att tillgängliggöra data och tillhandahålla virtuella laboratorier för forskning kring biologisk mångfald och ekosystem. Visionen började ta form 2007 då det europeiska LifeWatch-projektet inledde en planerings- och förberedelsefas med stöd av EU:s sjunde ramprogram. Ett tjugotal länder, bland annat Sverige, deltog i förberedelsefasen för europeiska LifeWatch 2007-2013. LifeWatch finns också med på ESFRI:s (the European Strategy Forum on Research Infrastructures) s.k. roadmap över viktig infrastruktur.

Nästa steg har varit att inrätta ett konsortium där de deltagande länderna bidrar med både medlemsavgifter och in kind-bidrag. Åtta länder (Nederländerna, Spanien, Italien, Belgien, Grekland, Portugal, Rumänien och Slovenien) lämnade in en ansökan till EU-kommissionen för att bilda ett forskningsinfrastrukturkonsortium (ERIC). Ansökan har nu godkänts av EU-kommissionen.

Sverige har legat steget före och Vetenskapsrådet var 2010 först i Europa med att bevilja medel för ett nationellt LifeWatch-projekt. Svenska LifeWatch har sedan starten 2011 framgångsrikt byggt upp en svensk e-infrastruktur för forskning kring biologisk mångfald och ekosystemtjänster och erbjuder idag fri tillgång till närmare 70 miljoner artobservationer från femton olika databaser, samt en mängd tjänster och verktyg för analys och visualisering av data, bland annat via Analysportalen för biodiversitetsdata.

Sverige har valt att avvakta ett medlemskap i det formella europeiska samarbetet, men samarbetar med flera europeiska länder inom olika LifeWatch-relaterade projekt. För Sveriges del är det Vetenskapsrådet som avgör om Sverige ska delta i det europeiska forskningskonsortiet och som i så fall ansvarar för förhandlingarna med LifeWatch ERIC.

Uppbyggnaden av Svenska LifeWatch har finansierats av Vetenskapsrådet. I det svenska konsortiet ingår SLU, SMHI, Göteborgs universitet, Naturhistoriska riksmuseet, Lunds universitet och Umeå universitet. Arbetet leds och samordnas av ArtDatabanken vid SLU.

 Visa mindre

Ny ansökan till Vetenskapsrådet för 2018-2023 Publicerad: 20 mars 2017    Visa mer

Den 7 mars lämnade SLU, SMHI, Göteborgs och Umeå universitet in sin ansökan till Vetenskapsrådet för fortsatt stöd under åtta år (2018-2023) till SLWs utveckling och förvaltning. Preliminärt besked från Vetenskapsrådet väntas under september.

 Visa mindre

Skogsprojekt vann Hack for Sweden Award 2017 Publicerad: 13 mars 2017    Visa mer

I helgen hölls innovationstävlingen Hack for Sweden som bland annat SLU står bakom. Första pris gick till lag Kornknut för Projekt Skog, som handlar om att hitta skogsområden med höga naturvärden. Det vinnande bidraget använde sig av data från Skogsstyrelsen, SLU, Länsstyrelsen och SGU.

JoahnMarandfotoStefanL600.jpg

Juryns motivering om vinnarbidraget lyder:

"Innovativ användning av öppna data för att förändra världen till det bättre. Genom att analysera data från ett stort antal källor så kan detta projekt påverka myndighetsutövande samt öka medborgares insyn i vad som faktiskt händer i vårt land."

En spännande komponent i det vinnande bidraget är att det bygger på maskininlärning.

– Jag trodde aldrig att jag skulle vinna Hack for Sweden med mitt skogsprojekt som jag hoppas gör att fler får upp ögonen för den svenska skogen. Samtidigt vill jag väcka debatt om hur skogen mår, säger Johan Marand, ensam deltagare i laget Kornknut.

Totalt var det sju av tävlingsbidragen som använde sig av SLU:s öppna data.

– Det lärorikt att se vilka problem lagen stötte på med våra öppna data. Jättekul också att se hur lagen blandade data från olika myndigheter för att svara nya frågor, berättar David Alger, som tillsammans med kollegan Mikaela Asplund var på plats från SLU för att stödja lagen.

Nytt för i år var att myndigheterna hade ett särskilt pass för att kunna utbyta erfarenheter om arbetet med öppna data och lära av varandra.

– Vi hade många bra diskussioner mellan myndigheterna om erfarenheter och utmaningar. Det var också nyttigt att få nätverka om öppna data med myndigheter som vi inte brukar ha någon dialog med inom vår dagliga verksamhet, exempelvis Skatteverket, säger Leif Hallbäcken, föreståndare för Miljödatastöd vid SLU.

 Visa mindre

Tack för era enkätsvar! Publicerad: 20 januari 2017    Visa mer

I december skickade Svenska LifeWatch ut enkät till forskare och naturvårdare i hela landet för att följa upp behovet av biodiversitetsdata.

Sköldmossor.jpg

Nästan 400 svar kom in och kommer att utgöra värdefullt underlag för oss i framtida planering. Ett stort tack till alla som bidrog med enkätsvar!

Bland de som svarat på enkäten har vi lottat ut fem volymer av Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. De fem personer som vinner varsin valfri Nationalnyckel är:

 • Elsa Aggemyr, Stockholms universitet
 • Arvid Bring, Stockholms universitet
 • Linda Johansson, Länsstyrelsen i Norrbottens län
 • Anders Sjölund, Trafikverket
 • Alexander Zizka, Göteborgs universitet

 Visa mindre

LifeWatch börjar utveckla en svensk ”ekosystem-avatar” Publicerad: 01 december 2016    Visa mer

De stora mängder data som nu blir tillgängliga via LifeWatch gör det möjligt att modellera förändringar i biodiversitet på ekosystemnivå. Nu tar Göteborgs universitet det första steget mot att utveckla en svensk ”ekosystem-avatar”.

Begreppet avatar kopplar till det initiativ som tagits av forskare på den ön Moorea i Franska Polynesien, där hela ön tack vare noggrann övervakning och datainsamling utgör en modellorganism för forskare (Island Digital Ecosystem Avatars, mooreaidea.org). 

Projektet vid Göteborgs universitet kommer att ledas av Dawn Field som innehar en gästprofessur vid Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet under 2017. Dawn Field kommer att arbeta med att utveckla en modell av marina ekosystem baserat på data från bland annat Svenska LifeWatch.

Dawn Field är professor vid Oxfords universitet och känd som grundare av projekt som the Genomic Observatories Network and Ocean Sampling Day.

 Visa mindre

Kom igång

 1. Välj data
  > Data > Artobservationer
 2. Filtrera och välj taxa
  > Filter > Taxa > Sök på taxonnamn
 3. Gör inställningar för eventuella gridberäkningar
  > Inställningar > Gridstatistik > välj t.ex. Rutstorlek
 4. Välj eventuellt koordinatsystem
  > Inställningar > Koordinatsystem
 5. Se resultatet
  > Resultat > t.ex. Artobservationskarta
 6. Ändra din sökning eller analys, det går alltid att gå direkt till resultatknappen!

Dina val syns alltid till höger => Mina val

Applikationsbeskrivning

Citering

I vetenskapliga publikationer och andra rapporter där Analysportalen använts, bör man referera enligt följande:

”Data använda i den här studien har laddats ned från Svenska LifeWatch Analysportal [datum för nedladdningen och använda dataproviders]. Analysportalen är finanserad av Vetenskapsrådet och Naturvårdsverket genom Svenska LifeWatch-projektet (Grant No. 829-2009-6287).”

Vi rekommenderar också att man anger de viktigaste dataleverantörerna till den analys man gjort. En sådan lista fås i Analysportalen under Resultat/Rapporter/Härkomst av artobservationer (https://www.analysisportal.se/Result/ProvenanceReport).