Tidsserietabell över antal artobservationer per tidsenhet

Tidsintervall